สถิติประชากรของไทย 2544-2554

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

2/07/2011

แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนและพื้นที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนและพื้นที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

No comments:

Post a Comment